Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka sparbankens motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda sparbankens kunder. Reglerna innebär att bankens kapitalbas med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med sparbankens interna utvärdering av kapital och risker.

Sparbanken har en fastställd utvärdering av kapitalbehovet baserad på:
• sparbankens riskprofil,
• identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan,
• s.k. stresstester och scenarioanalyser,
• förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt
• ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar.